Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih & Maha Penyayang


"Setelah Kesulitan Pasti Ada Kemudahan"

Saturday, November 6, 2010

Ibn ‘Ata’illah al-Sakandari

Ibn ‘Ata’illah al-Sakandari yang hidup pada zaman Dinasti Mamluk.

Ibn ’Ata’illah mempelajari ilmu-ilmu zahir seperti fiqh, tafsir, hadis, falsafah dan lainnya dari sebuah madrasah fiqh mazhab Maliki yang terkenal di Iskandariyyah.

Beliau wafat di Kaherah, tahun 709 H/1309 M.

Guru Beliau:
1. al-Syeikh Abu al-’Abbas al-Mursi
2. Syeikh Nasir al-Din Ibn Munir
3. Syeikh Shihab al-Din Abu Ma’ali (terkenal dengan gelaran Syeikh al-Abraquhi)
4. Syeikh al-Muhyi al-Mazuni
5. Syeikh al-Imam al-Syaraf al-Din al-Dimyati 9hidup antara tahun 613-705 H)
6. Syeikh Muhammad Ibn Mahmud (terkenal dengan gelaran Shamsuddin al-Isbahaniy)

Murid Beliau:
Antara murid beliau yang terkenal ialah:-
Syeikh Taqiy al-Din al-Subkiy (w.756H), ayah kepada Taj al-Din al-Subkiy, pengarang kitab Tabaqat al-Shafi’iyyah al-Kubra (w.771H),
Syeikh Daud Ibn ’Umar Ibn Ibrahim al-Syadhiliy terkenal dengan gelaran Ibn Bakhula, pengarang kitab al-Lata’if al-Mardiyyah dan al Syeikh Abu al-Abbas Ahmad Ibn Milaq al-Iskandari al-Usuliy (w.749 H).


Antara hasil karya Ibn ’Ata’illah al-Sakandari yang berupa kitab dan risalah adalah seperti berikut:

1- al-Hikam. Kitab yang mengandungi adab-adab dalam ilmu tariqah dan tasawuf, ibadah, tawhid, zikrullah, maqamat, dan ahwal dan sebagainya.
2- Al-Munajat. Sebuah risalah kecil yang mengandugi doa-doa. Risalah ini menurut Dr. al-Taftazaniy disusun oleh Ibn ’Ata’illah al-Sakandari ketika beliau mengarang dan menyusun kitabnya al-Hikam.
3- Al-Wasiyyah. Sebuah risalah kecil mengandungi nasihat-nasihat yang ditujukan kepada para sahabat dan anak muridnya di Iskandariyyah. al-Wasiyyah boleh didapati pada akhir kitab Lata’if al-Minan.
4- Al-Tanwer fi Isqat al-Tadbir. Kitab ini mengandungi ajaran yang berkait dengan Tawhid Rububiyyah.
5- Lata’if al-Minan. Kitab ini mengandungi biografi atau manaqib gurunya, Syeikh Abu al-’Abbas al-Mursi.
6- Taj al-’Arus al-Hawi li Tahdhib al-Nufus. Kitab ini mengandungi nasihat dan panduan bagi ahli tasawuf, khasnya menganai cara-cara mendapatkan tazkiyyat al-nafs.
7- Al-Quds al-Mujarrad fi Ma’rifat al-Ism al-Mufarrad. Kitab ini mebicarakan tentang zat Allah S.W.T., sifat-sifat-Nya, nama-nama-Nya dan af’al-Nya dari sudut ilmu kalam dan pengalaman dhauqiyyah sufi.
8- Miftah al-Falah wa Misbah al-Arwah. Membicarakan cara-cara riyadat al-nafs, seperti zikir,’uzlah dan suluk.
9- ’Unwan al-Tawfiq fi Adab al-Tariq. Kitab yang menghurai dan mensyarahkan qasidah Syeikh Abu Madyan al-Tilmisaniy (w.594H) menyentuh adab bersahabat.
10- Sebuah Risalah kecil yang menghuraikan makna dan tafsiran ayat 54 surah al-An’am.

No comments:

Post a Comment